16 paź

Nabór MKiDN 2014


Ogłoszony został naborów wniosków w Programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015 rok w priorytecie „Ochrona zabytków”. Do 31 października br. właściciele zabytków (bądź posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie) mogą starać się o dotacje na zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi jedno z największych źródeł finansowania ochrony zabytków w Polsce. W sytuacji znaczących obciążeń właścicieli zabytków inwestycjami, w celu ich utrzymania, program stanowi realną pomoc finansową i jedno z najważniejszych źródeł finansowania projektów planowanych do przeprowadzenia lub przeprowadzonych.

 Istotne postanowienia konkursowe:

- Projekt o min. kwocie dofinansowania 25 000zł.

- Dotacja może sięgać do 50 procent kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Właściciele zabytków o wyjątkowej wartości historycznej, kulturalnej czy naukowej mogą ubiegać się nawet o 100 procent dofinansowania.

- Dotacja może dotyczyć planowanych do przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w 2015 roku, w aktualnym naborze nie przewidziano możliwości wnioskowania o refinansowanie kosztu już wykonanych remontów w ostatnich 3 latach.

Dotacja może obejmować m.in.:

a)     tworzenie ekspertyz, badań, dokumentacji technicznej, programu prac konserwatorskich,

b)     zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną,

c)     działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku,

Kluczowe kwestie mające wpływ na efektywność aplikacji:

- Obiekty najbardziej zagrożone, prace konieczne dla zachowania zabytku;

- Obiekty najcenniejsze;

- Projekty prowadzące do zabezpieczenia zabytku;

- Duża rola zabytku dla rozwoju turystyki;

- Doświadczenie właściciela i podejmowane wcześniej działania;

- Potencjał zabytku i zarządcy do wykorzystania potencjału zabytku w przyszłości;

Fundacja A JEDNAK zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych zainteresowanych aplikowaniem. Świadczy usługi kompleksowo w zakresie księgowości, funduszy UE, obsługi informatycznej i wdrażania rozwiązań ICT, pomocy podatkowej i prawnej (w tym m.in. w zakresie rewitalizacji obiektów zabytkowych), pomocy w pozyskaniu finansowania inwestycji. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych UE oraz środków publicznych, na realizację projektów inwestycyjnych. Zajmujemy się przygotowaniem oraz opracowaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, pozostawiając jak najmniej pracy i ryzyka po stronie inwestora. Na bazie bogatego doświadczenia, konsultujemy projekt już od początkowej koncepcji tak, aby w jak największym stopniu spełniał oczekiwania postawione w kryteriach oceny.

Oferujemy Państwu opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach ww. konkursu do priorytetu „Ochrona zabytków” oraz wprowadzenie wniosku do systemu EBOI. Ogłoszony nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2014 r.


Filed under: Bez kategorii

Sorry, comments for this entry are closed at this time.