Nasze cele


Cele Fundacji A JEDNAK:

  1. Wspieranie i prowadzenie działań ukierunkowanych na ochronę i rewitalizację obiektów dziedzictwa narodowego, w szczególności obiektów architektonicznych i otaczających te obiekty parków stanowiących pomniki przyrody.
  2. Łączenie ochrony dóbr dziedzictwa narodowego z wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, kultury i edukacji poprzez zagospodarowanie obiektów stanowiących dziedzictwo narodowe.
  3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, również poprzez propagowanie rozwoju kapitału ludzkiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  4. Pielęgnowanie i wspieranie rozwoju polskiej kultury narodowej, inicjowanie dialogu kultur, wymiany międzykulturowej i artystycznej oraz integracja społeczności lokalnej.
  5. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.