Projekty


Obszar naszej działalności wyznacza statut, który odnosi się do: Odrestaurowania i zagospodarowania zrujnowanych obiektów zabytkowych i obiektów dziedzictwa narodowego oraz do wspomagania rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie fundacja „A JEDNAK” zadania swoje realizuje poprzez następujące projekty:

1. Projekt „ZŁOTE RUINY” www.zloteruiny.pl

Każdy zabytkowy obiekt jest inny, jego stan, historia i lokalizacja wymagają indywidualnego podejścia. Naszym zadaniem jest znalezienie takiego zastosowania dla obiektu, aby po realizacji inwestycji odrestaurowania był on w stanie dzięki wykorzystaniu gospodarczemu generować dochody na poziomie przynajmniej wystarczającym na pokrycie kosztów niezbędnych prac konserwacyjnych oraz pokrycie kosztu kapitału pozyskanego na realizację inwestycji, wraz z jego zwrotem choćby w długiej perspektywie czasu. Jeśli jest to możliwe, pozostaje pozyskać kapitał inwestycyjny, przeprowadzić prace odrestaurowania i adaptacji oraz uruchomić działalność gospodarczą. Obecnie w ramach projektu ZŁOTE RUINY podjęto starania w celu scalenia zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Borkowicach, powiat przysuski woj. mazowieckie. Więcej na temat obiektu – www.palacborkowice.pl. Niezależnie od starań o przywrócenie drogi dojazdowej, boiska i rządcówki do pałacu, realizowane są działania zmierzające do opracowania koncepcji zagospodarowania obiektu i pozyskania finansowania na rzecz jego odrestaurowania. Kolejne nasze projekty w tej grupie to: www.zabytki-sos.pl oraz www.czerwonaksiega.pl. W ramach projektu ZŁOTE RUINY planujemy pozyskanie finansowania z datków i darowizn oraz z gospodarczego wykorzystania obiektów dziedzictwa narodowego. Wszystkie pozyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystywane są WYŁĄCZNIE na cele statutowe fundacji.

2. Projekt „EUROINKUBATOR” www.euroinkubator.pl

Ogólnie rzecz biorąc ma na celu wspomaganie i rozwój małych, a szczególnie mikro przedsiębiorstw. Obecnie realizuje cele poprzez świadczenie usług nieodpłatnych konsultacji, usług kancelarii księgowej, przy zastosowaniu szczególnie atrakcyjnych cen za rozliczenia księgowe i podatkowe oraz usług informatycznych. W przyszłości planujemy rozszerzyć zakres usług o porady prawne, wykonywanie analiz i biznesplanów, przygotowywanie aplikacji w celu pozyskania funduszy U.E., stworzenie „Społeczności Ei” oraz innych, wspomagających rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Działalność projektu EUROINKUBATOR opiera się na najnowocześniejszych dostępnych na rynku rozwiązaniach informatycznych, dzięki czemu współpraca z nami jest tania, a jednocześnie pozwala na generowanie dochodu, który W CAŁOŚCI PRZEZNACZAMY na cele statutowe fundacji oraz koszty bieżącego funkcjonowania niezbędne do dalszego wykonywania świadczonych usług. Wdrożony przez nas system”Platforma EI” jest jednym z najnowocześniejszych kompleksowych rozwiązań informatycznych w Polsce! Dzięki najnowszym rozwiązaniom informatycznym i organizacyjnym, nasze usługi mogą być tanie i na profesjonalnym poziomie.

2.1 Projekt „INTERBAZA” www.interbaza.com

W ramach projektu świadczymy usługi o charakterze informatycznym i programistycznym. Projekt ten ma na celu pomoc w zakupie, konfiguracji, naprawie sprzętu i oprogramowania informatycznego, oraz doradztwa w zakresie zastosowania i wdrożeń rozwiązań open-source w mikro i małych przedsiębiorstwach. Projekt generuje dochód, który jest w całości przeznaczany na pokrycie kosztów administracji, oraz realizację celów statutowych Fundacji.

Warto przekazać nam darowiznę, ponieważ przekazane nam środki w 100% spożytkowane zostają na cele statutowe Fundacji. Dzieje się tak dlatego, że świadcząc usługi w ramach projektów EUROINKUBATOR oraz INTERBAZA, sami wypracowujemy finansowanie niezbędne do pokrycia bieżących kosztów utrzymania organizacji.

Więcej informacji uzyskają Państwo klikając na wybrany projekt z menu „Nasze projekty”.

3.Projekt „MSP-SOS” www.msp-sos.pl

W projekcie tym koncentrujemy się na wspieraniu przedsiębiorczości – szczególnie przypadków, w których występuje zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej. Jest to projekt o charakterze dochodowym. Wygospodarowane środki przeznaczamy na cele statutowe fundacji.