O nas


Powołałem tę fundację, ponieważ po dwóch latach intensywnego zabiegania o doprowadzenie do scalenia i odrestaurowania podzielonego wbrew prawu, w roku 2004 zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Borkowicach (www.palacborkowice.pl), przy braku jakiejkolwiek pomocy i wsparcia nie tylko ze strony jednostek samorządu terytorialnego i urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które tego podziału dokonały, ale również przy braku interwencji i pomocy ze strony organów administracji państwowej zobligowanej do kontroli nad jednostkami samorządowymi i Urzędem Konserwatora Zabytków oraz w warunkach obojętności ze strony organów administracji wyższego szczebla właściwych do spraw opieki nad zabytkami – wiem już, że administracja państwowa i samorządowa jest zbyt zajęta sprawami pilniejszymi, aby w sprawie zagrożonych historycznych budowli, zwłaszcza świeckich, udzielić jakiejkolwiek pomocy i wsparcia.

Podczas 2 lat starań i zabiegania w sprawie scalenia parku borkowickiego, poznałem innych przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości zabytkowych, którzy borykają się z podobnymi problemami, osamotnieni pomimo rozbudowanego systemu prawnego i administracyjnego w przedmiocie opieki nad zabytkami.

Być może Fundacja A JEDNAK nie zdoła pomóc w sprawie odrestaurowania zabytkowego pałacu w Borkowicach, staraniom tym nada jednak sens, jeśli w działaniu swoim pomoże innym właścicielom zrujnowanych pamiątek dziedzictwa narodowego, w przywróceniu obiektom tym funkcji użyteczności oraz zabezpieczy ich dalsze funkcjonowanie poprzez powiązanie z gospodarczym lub społecznym wykorzystaniem.

Ukierunkowanie działalności fundacji również na wspieranie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw nie wynika wyłącznie z zamiaru powiązania przedsiębiorczości z ratowaniem pamiątek dziedzictwa narodowego. Z racji przygotowania zawodowego i dwudziestoletniego doświadczenia w obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw, fundatorzy wielokrotnie, stale i także nieodpłatnie wspomagali proces tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości, kierując się w działaniu swoim nie tylko interesem prywatnym, ale również chęcią niesienia pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz olbrzymią wartością, jaką stanowi rozwój sektora MŚP dla rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej.

Mam nadzieję, że poprzez wspieranie i inicjowanie dialogów społecznych, fundacja przyczyni się także do integrowania społeczności lokalnych, wymiany międzykulturowej i artystycznej, oraz wspierania i rozwoju polskiej kultury narodowej.

Jarosław Wiśniewski

www.palacborkowice.pl

Obecnie zarówno Zarząd, jak i Rada fundacji składają się z zespołów trzyosobowych. W obydwu organach zasiadają osoby zawodowo związane z przedsiębiorczością w tym księgowi, prawnicy, oraz specjalista – przedsiębiorca z zakresu pomocy społecznej. Swoim udziałem w Radzie Fundacji zaszczycił nas Pan Stefan Dembiński, potomek budowniczych pałacu w Borkowicach, który tam spędził swoje dzieciństwo.

Swoją pomoc w charakterze wolontariuszy zadeklarowała liczna grupa pracowników i współpracowników w działalności gospodarczej prowadzonej przez fundatorów Fundacji A JEDNAK.

Mamy nadzieję, że kiedyś będziemy mogli powiedzieć – A JEDNAK! ………………………….. ;)


Sprawozdania